ADOT winter shutdown

Subscribe to ADOT winter shutdown